Essentie


In de meeste ontwikkelde landen wordt BTW geheven – Belasting Toegevoegde Waarde – op ALLE produkten, diensten en arbeid.

De percentages variëren in de verschillende landen.

Van 15% tot 25% voor het hoge tarief.

Van 12% tot 18% voor het midden tarief.

Van  5% tot 10% voor het lage tarief.

Sommige landen hebben maar 2 BTW tarieven.

Zoals Nederland.

Eén laag tarief van 9% en één hoog tarief van 21%.

Omdat feitelijk alleen PRODUKTEN een belasting vormen voor het milieu – door de DIREKTE en INDIREKTE energie die zij vergen om gemaakt te worden, ÈN door de enorme uitstoot van CO2 die daar mee gepaard gaat – pleit de STICHTING MILIEUBELANG ervoor om de BTW op produkten te wijzigen in 

MILIEUBELASTING OP PRODUKTEN 

naar rato van hun energie-inhoud.

 

Primaire levensbehoeften zoals voedingsmiddelen, kleding, schoeisel, huisraad, enz. komen dan in het lage tarief.

Secundaire levensbehoeften zoals fietsen, motoren, auto's, tv's, computers, jachten, 2e huizen, enz. worden dan – naar rato van hun energie-inhoud – in het midden of hoge tarief belast.

Daarbij zou ALLE BTW op arbeid en diensten moeten vervallen, omdat die in wezen niet milieubelastend zijn.

 

© 2020 Stichting Milieubelang